Alles over...


Alles over... engelen en demonen

Hoofdstuk 8

Wat is er allemaal tussen hemel en aarde?
De wereld van de onzichtbare machten

Angelologie: de leer van engelen en demonen
Over de geestelijke wereld

  • de oorsprong en val van engelen (vraag 126 t/m 128)
  • het wezen en de structuur van de engelenwereld (vraag 129 t/m 134)
  • Satan en het kwaad (vraag 135 t/m 141)

Introductie op het hoofdstuk 8

Dit hoofdstuk gaat over de zoektocht van de mens naar het bovennatuurlijke. Als iemand God niet kent of niet wil erkennen, stelt hij zich open voor de wereld van Satan en de demonen. Want geen enkel mens leeft op neutraal terrein. Maar de meeste mensen beseffen de werkelijkheid en de ernst hiervan niet.

Ook christenen beseffen vaak maar weinig welke plaats de trouwe engelen in hun leven (willen) hebben. God heeft engelen gegeven om de gelovigen te dienen. Het is belangrijk om dit te weten en er in ons dagelijks leven rekening mee te houden.

Alle aandacht voor demonische machten (in bijvoorbeeld films en boeken) kan je bang maken. Dat gevoel kun je ook krijgen als je deze zaken in de groep bespreekt.

Hoe kun je hiermee leren omgaan?

Memorisatieverzen

Kolossenzen 2:15

‘Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.’

Efeziërs 6:10-11

‘Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.’

Hebreeën 1:14

‘[De engelen] zijn dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding.’

Reageer op de introductie van Hoofdstuk 8


Vraag 126. Hoe weten we dat er geestelijke wezens bestaan?

De bijbel is duidelijk: we zijn niet alleen in het universum. Mensen van alle volken door de hele geschiedenis heen hebben ook geweten van de onzichtbare wereld van de ‘machten’. Ze hebben geprobeerd die gunstig te stemmen door allerlei offers. Ze hebben geprobeerd hen tot hun eigen voordeel te ‘gebruiken’. Voorbeelden ervan zijn hekserij, afgoderij, geestenverering, trance en extase.

De bijbel is helder dat er wel zo'n wereld bestaat, maar verbiedt dat we ons richten op of ons openstellen voor deze verborgen of occulte wereld
Leviticus 19:26 en 31
Deuteronomium 18:9-13
Exodus 7:8-12 en 8:1-3
Daniël 2:1-11 en 27

Reageren


Vraag 127. Hoe zit de onzichtbare wereld van de geesten in elkaar?

Er zijn twee verschillende bronnen om hierover iets aan de weet te komen. Deze twee spreken elkaar lijnrecht tegen.

De bijbel leert dat engelen bestaan. Het zijn geschapen wezens. Hierover gaat het bijvoorbeeld in
Kolossenzen 1:16                                                                               
Hoewel ze geen fysiek lichaam hebben zoals de mens, hebben ze wel een wil en verstand
Hebreeën 1:4-7
Hebreeën 1:14
Hebreeën 2:2 en 7-9

Demonen (gevallen engelen) zoeken manieren om de mens te beïnvloeden, net zoals Satan contact zocht met Adam en Eva in het paradijs en hen verleidde. Ze openbaren zich tegen de wil van God in aan mensen als ‘goden’, bijvoorbeeld in het hindoeïsme en spiritisme. Soms vertonen ze zich als een ‘engel des lichts’
2 Korintiërs 11:14

Ons woord ‘engel’ komt van het Griekse woord angelos dat ‘boodschapper’ betekent.

Deze term is verwarrend, want hij wordt ook gebruikt in bredere zin voor de profeten, zoals Johannes de Doper. In het Oude Testament worden engelen ook wel ‘zonen van de goden’ genoemd (Genesis 6:1).

Reageren


Vraag 128. Hoe konden engelen God ongehoorzaam zijn?

Dat komt door de val van Satan. Hij was Lucifer, een machtige ‘troonengel’ van God, die hem ongehoorzaam werd
Ezechiël 28:14

In Ezechiël 28:11-19 gaat het over de ‘koning’ van Tyrus. Deze staat boven de ‘vorst’ van Tyrus, die duidelijk als mens wordt beschreven (vers 2 en 9). Dit is de menselijke vorst. De ‘koning’ is blijkbaar de geestelijke machthebber die in rangorde boven hem staat.

Bij de val van Satan zijn veel engelen hem gevolgd. Op grond van Openbaring 12:4 en 9 wordt ervan uitgegaan dat het hierbij om een derde deel van de engelen gaat. Satan is hun leider
Matteüs 12:24
Judas 6
2 Petrus 2:4
Ze worden demonen genoemd.

De strijd tussen het rijk van God en de demonische machten gaat door. Ze verblinden de ongelovigen, vervolgen de christenen, beschadigen Gods schepping en stimuleren de zonde. Als ze de kans krijgen, kunnen ze bezit nemen van de persoonlijkheid van een mens en hem beschadigen.

Soms kijken we even achter de schermen van het wereldtoneel
Daniël 10:13 en 20-21

Demonen werden dus als volmaakte engelen geschapen, maar zijn nu verdorven. Er is voor hen geen redding mogelijk. Ze hebben maar één keer een keuze kunnen maken. Deze eenmalige keuze heeft gevolgen voor de eeuwigheid, omdat ze onsterfelijk zijn. God heeft voor hen een eeuwig vuur bereid
Matteüs 25:41
Openbaring 20:10

Reageren


Vraag 129. Zijn er verschillende categorieën engelen?

Alle engelen zijn door God geschapen, maar een deel van hen is ongehoorzaam geworden: de gevallen engelen. Het aan­tal engelen dat God trouw is gebleven is veel groter.

De gevallen engelen worden ook wel demonen, duivelen of boze geesten genoemd Openbaring 16:14
Marcus 6:13

Dit zijn dus niet de zielen van overleden mensen, zoals bijvoorbeeld spiritisten zeggen. Sommigen van hen zijn nog actief, anderen zijn al door God gebonden en kunnen nu dus niet meer actief invloed uitoefenen
Judas 6

Reageren


Vraag 130. Wat zijn engelen voor wezens?

Engelen zijn geestelijke wezens
Hebreeën 1:14
1 Petrus 1:12
Lucas 15:7

In positie staan zij hoger dan de mens
Hebreeën 2:9

Maar engelen zijn anders dan God, want ze zijn geschapen. Engelen zijn gebonden aan plaats en tijd, hoewel ze zich zeer snel kunnen verplaatsen
Daniël 9:21

Ze zijn geschapen vóór de aarde
Job 38:7

Ze worden meestal met vleugels voorgesteld
Jesaja 6:2
Ezechiël 1:23-24
Openbaring 5:11                                                                                               
Matteüs 22:30
Lucas 20:36

Reageren


Vraag 131. Is er een rangorde bij de engelen?

Engelen zijn georganiseerd, maar er wordt niet zoveel over gezegd
Judas 9
Daniël 10:20-21
Daniël 8:6-9 en 21
Lucas 1:18-19
Lucas 1:26-38

De bijbel noemt cherubs die heilige plaatsen bewaken
Genesis 3:24
Ezechiël 1:5-25 en 10:1

Serafs zijn voortdurend rond Gods troon
Jesaja 6:2-7
Efeziërs 1:21
Kolossenzen 1:16

Ook de duivel kent zijn eigen rangorde van gevallen engelen
Daniël 10:20-21
Efeziërs 6:12

Reageren


Vraag 132. Wie is de ‘engel van de HEER’?

Deze naam komt alleen voor in het Oude Testament. Een paar voorbeelden
Genesis 16:7 en 21:17
Genesis 22:11 en 15

De uitleg over wie dit is staat in Johannes 8:56-58 waar Jezus zegt dat hij er al was vóór Abraham bestond, en dat Abraham hém heeft gezien.
Vergelijk Jesaja 6:1-13 met Johannes 12:41

Het zijn blijkbaar verschijningen van Christus op aarde vóór hij mens werd, dus vóór zijn incarnatie.

In sommige teksten vereenzelvigt God zich met de engel
Genesis 48:15-16
Rechters 2:1
Jesaja 63:9
Maleachi 3:1

Andere voorbeelden van zijn verschijning
Exodus 3:2
Numeri 22:22 en 26
Rechters 13:2-23

Reageren


Vraag 133.Wat is de taak van engelen?

Het werk van engelen is heel breed:

Ze verheerlijken God. Dat doen ze voortdurend rond zijn troon
Openbaring 5:11-12

Ze zijn betrokken bij de uitoefening van Gods heerschappij over de wereld
Daniël 10:13 en 20-21
2 Koningen 6:17
Daniël 12:1-4
Openbaring 8-10

Ze dienen Jezus
Lucas 1:26-33 en 2:13
Matteüs 2:13
Matteüs 4:11
Matteüs 28:2
Matteüs 28:6

Ze dienen de christenen
Hebreeën 1:14
Handelingen 12:7
Handelingen 27:23-24

Ze zijn als toeschouwers betrokken bij ons leven
1 Korintiërs 4:9
Lucas 16:22

Reageren


Vraag 134. Mogen mensen contact hebben met de engelen?

Mensen hebben met de trouwe engelen soms contact, maar dat wordt altijd gezocht door de engelen, in opdracht van God. Nergens in de bijbel neemt de mens zelf initiatief om contact te zoeken met engelen.

Omdat de ervaring zo indrukwekkend is, zijn mensen vaak geneigd om de verschijning te aanbidden. Dat wordt door de engelen zelf tegengehouden
Openbaring 22:8-9

De gevallen engelen zoeken contact en/of aanbidding
Matteüs 4:9
Lucas 8:27-28
Handelingen 16:17-18

Achter de afgoden die de volken aanbidden zitten demonische machten. Afgoderij is dus aanbidding van demonen. Daarom is God zo fel over het gevaar van afgoderij en bijgeloof. Het brengt je onder de macht van deze demonen.
2 Koningen 17:7-17
1 Korintiërs 10:19-20

Tegelijk blijkt de macht van de demonen beperkt te zijn. Uiteindelijk is alleen God de Heer. Daarom zegt Paulus, demonen ‘bestaan niet echt’, hun macht is eigenlijk bedrog
1 Korintiërs 8:4-7

Reageren


Vraag 135. Waar komt het kwaad vandaan?

De oorsprong van het kwaad is een van Gods geheimenissen
Deuteronomium 29:28

We lezen in de bijbel dat de schepping volmaakt is gemaakt, alles was ‘zeer goed’. Er was toen dus nog geen kwaad in de wereld. Het kwaad ontstond in het hart van Lucifer, een hoge troonengel van God. In hem is het kwaad gepersonifieerd. De val van Lucifer die tot zijn verderf leidt vinden we in
Ezechiël 28:11-19
Jesaja 14:4-17
Ezechiël 28:15
Job 4:18

Eén ding is duidelijk. God kan niet de auteur van het kwaad zijn
1 Johannes 1:5
Jakobus 1:13

Hoogstens kunnen we zeggen dat God het kwaad voor een bepaalde tijd toelaat en dat hij het zelfs tot de dag van vergelding en afrekening laat groeien
1 Petrus 3:1-9

Reageren


Vraag 136. Is Satan een kwade macht?

Satan is niet slechts een onpersoonlijke macht, maar een werkelijke persoon.
2 Korintiërs 11:3
Openbaring 12:17
Jesaja 14:13-14

De duivel is dus geen zaak, ding of abstracte kracht of invloed.
Hij is een persoon en daarom houdt God hem moreel verantwoordelijk.

Reageren


Vraag 137. Hoe groot is de macht van Satan?

De macht van Satan is groot, dat spreekt de bijbel niet tegen
Efeziërs 2:2
Matteüs 9:34
Johannes 14:30 en 16:11
Lucas 4:5-6
Hebreeën 2:14

Deze macht heeft hij gekregen door Adam te bedriegen en te verleiden
Genesis 3:1-6
2 Timoteüs 2:26

Omdat Satan een schepsel is, is hij net als alle andere schepselen beperkt. Hij is in tegenstelling tot God dus niet alomtegenwoordig, alwetend of almachtig. Hij is niet gelijkwaardig aan God, maar staat ver onder hem. Dit betekent dat hij in de strijd tussen goed en kwaad geen gelijke partner is voor God.

Reageren


Vraag 138. Blijft die macht van Satan altijd bestaan?

Er komt een einde aan zijn macht, dat weet hij beter dan wie ook.

Juridisch is zijn macht al verbroken toen Jezus stierf aan het kruis
Hebreeën 2:14-15
Kolossenzen 2:15

Feitelijk is hij nu nog een tijdje ‘de god van deze wereld’ (2 Korintiërs 4:3-4). Maar hij weet
Openbaring 12:12
1 Petrus 5:8

Satan zal uiteindelijk in de afgrond worden geworpen
Openbaring 20:2-3

Reageren


Vraag 139. Wat doet Satan nu?

Zijn belangrijkste doel is Gods plannen in de war te sturen en de mensen te verleiden. Satans tactiek: verleiding en bedrog, waardoor zelfs ons ‘gezond ver­stand’ wordt bedrogen.

Als een mens persoonlijk onder invloed komt van demonische machten verliest hij in toenemende mate zijn vrije wil. Hierin zijn gradaties:

1. Demonische onderdrukking is een aanval (van buitenaf) op het denken van een individu of groep, bijvoorbeeld door middel van beschuldigingen of verderfelijke ideeën. Het doel is het denken te verzwakken.

2. Gedemoniseerd zijn: een demon dringt de ziel of het lichaam van de persoon binnen, maar heeft nog niet de volledige controle over hem.

3. Bij demonische bezetting wonen de demonen in de persoon en controleren hem vanuit zijn centrale kern of geest. Ze spreken (niet voortdurend) door de persoon heen (zoals een medium in trance).

Reageren


Vraag 140. Hoe gaat Satan hierbij te werk?

Zoals de goede engelen God dienen, zo helpen de demonen Satan
Matteüs 12:22-30

We zien Satan werken in verschillende situaties:

Tegen Christus sprak Satan persoonlijk. Hij bracht hem in verzoe­king door de beloning van de verlossing aan te bieden buiten het kruis om
Matteüs 4:1-11
Matteüs 16:23

Het werk van Satan met betrekking tot de volken in de wereld
Psalm 2:1-3
Openbaring 20:3
Openbaring 16:13-14

Met betrekking tot de ongelovigen
Johannes 8:44
2 Timoteüs 2:26
2 Korintiërs 4:4
Lucas 8:12
Johannes 16:8

Omdat de christen een burger van de hemel is geworden (Filippenzen 3:20-21) valt hij niet meer onder de macht van Satan. Maar we leven praktisch gezien nog wel op het terrein van de vijand. Hij heeft veel listen om ons te misleiden (Efeziërs 4:14 en 6:11). Veel christenen zijn zich hiervan niet bewust en zijn daarom een gemakke­lijke prooi. Enkele voorbeelden
Efeziërs 6:16
Efeziërs 4:27
Hebreeën 12:15
1 Johannes 4:1-6

Reageren


Vraag 141. Moet de gelovige tegen Satan en de demonische machten vechten?

De geestelijke strijd (Efeziërs 6:10-20) vullen christelijke groepen soms in als opdracht om te vechten tegen demonische machten. Door ‘geestelijk oorlog te voeren’ in gebed menen ze de invloed van duivelse machten te kunnen verbreken en de groei van Gods koninkrijk te bewerken. Deze ideeën kom je in de bijbel niet tegen. Alleen Jezus en zijn heilige engelen mogen de strijd tegen de demonische machten voeren. Het is een strijd op een niveau dat voor ons verboden terrein is.

Als motivatie voor het aanspreken van de machten wordt Matteüs 18:18 gebruikt. Het ‘binden en ontbinden’ wordt uitgelegd als het aanspreken en wegsturen van demonen. Maar deze tekst gaat over het binden van de gevolgen van de zonden. Het gaat over in Jezus’ naam uitspreken van vergeving over iemands leven. De persoon is vanaf dat moment losgemaakt van de gevolgen van de zonden.

Een christen mag de demonische machten niet bevechten
2 Korintiërs 10:3-5

Het enige wat christenen wél mogen doen is het wegsturen of uitdrijven van demonen
Matteüs 10:8
Marcus 16:17

De naam van Jezus Christus is altijd sterker dan de machten van de boze. Dus bij een aanval in welke vorm dan ook mogen we in Jezus’ naam overwinning claimen.
Handelingen 16:18

Reageren


Oefening 24

De geestelijke wapenrusting

Als christenen zijn we betrokken bij een geestelijke oorlog, of we het beseffen of niet. God geeft ons altijd alles wat we nodig hebben om staande te blijven en te overwinnen.
Lees Efeziërs 6:10-20

Onze wapens zijn waarheid, gerechtigheid, de vrede van het evangelie, geloof, redding en het woord van God. Elk van deze aspecten vergelijkt Paulus met een onderdeel van de wapenrusting die Romeinse soldaten in die tijd droegen. Hij kende deze onderdelen erg goed, want toen hij dit schreef was hij dag en nacht vastgeketend aan een Romeinse soldaat.

1. De helm van verlossing beschermt je denken.
Dit herinnert je eraan dat je bent behouden, dat je Gods kind bent
1 Johannes 4:4

Ook heb je het nieuwe denken van Christus ontvangen
1 Korintiërs 2:16

Dank God voor het eeuwige leven dat hij je heeft gegeven.
Dank hem dat hij je denken wil richten op Jezus, zodat je de goede dingen beseft en toe-eigent.

2. Het harnas van de gerechtigheid beschermt je hart en je wil
1 Johannes 1:9
2 Korintiërs 5:21

Vraag God je je zonden te laten zien (Psalm 139:23-24) en je door het offer van Jezus te reinigen.

3. De gordel van waarheid houdt de hele wapenrusting op zijn plaats. Waarheid betekent integriteit, oprechtheid. De gordel beschermt ook je emotionele leven: emoties werden gesitueerd in je buik.

Wees eerlijk naar jezelf en naar God, houd je vast aan de waarheid
Johannes 8:31-32
Jakobus 4:4

Open je hele leven voor God, zodat hij zijn licht kan laten schijnen op je verlangens, doelen, behoeften en hartstochten. Wees bereid ze bij te stellen en op God te richten.

4. De inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan je voeten.

Het betekent dat je voorbereid bent en wilt gaan waar God je stuurt. Deel het evangelie.
Efeziërs 2:10 (NBG)
1 Petrus 3:15
1 Timoteüs 2:1, 3-4

Bid dat God je voorbereidt op mogelijkheden om over hem te vertellen. Bid voor de mensen in je omgeving die nog niet geloven.

5. Gods woorden als zwaard.
Hebreeën 4:12
Johannes 16:13-15
Matteüs 4:1-11

Bid op basis van Gods woord. Vraag de heilige Geest je bij ieder gebedsonderwerp te laten zien wat hij hierover zegt en wat Gods wil is. Gebruik deze teksten dan in je gebeden.

6. Het geloof als een schild. Daarmee kun je de brandende pijlen van de boze doven.

Een schild was gemaakt van een groot stuk hout waarachter je je kon verbergen. Je ving de pijlen ermee op. Laat het schild van geloof je eraan herinneren:
1 Johannes 5:4
Jakobus 2:20
Markus 11:24

Als je door de boze wordt aangevallen, ga dan staan op Gods beloften en vertrouw daarop. Dank God dat je veilig bent en dat hij de strijd voor je voert.

Reageren


Oefening 25

[some text here]

Reageren


Add Comment

Reageer op dit onderwerp! De webredactie plaats dan je reactie online (Je emailadres wordt uiteraard niet op de website gepubliceerd).Klik hier voor een nieuwe code.