Alles over...


Alles over... de toekomst

Hoofdstuk 9

Hoe loopt het met de wereld af?

Eschatologie: de leer van de toekomst
Dit hoofdstuk gaat in op

  • profetie en de christen (vraag 142 t/m 147)
  • verschillende visies op de eindtijd (vraag 148 t/m 153)
  • de gevolgen voor ons leven nu (vraag 154 t/m 160)

Introductie op het hoofdstuk 9

De eerste christenen verwachtten de wederkomst van Jezus tijdens hun generatie. Deze verwachting beïnvloedde hun totale leven. Ze waren toegewijd aan Jezus, ze zagen dat het leven op aarde relatief was en deden alles om het evangelie door te geven aan de mensen om hen heen. Het perspectief van de wederkomst veranderde hen. Tegenwoordig is dit besef bij christenen niet meer zo sterk. Het lijkt hoogstens een interessant onderwerp waar zij over bekvechten.

Stel dat Jezus over precies een maand terugkomt. Hoe zou jij die laatste maand op aarde besteden? Wat zou je doen en wat zou je niet doen?

Memorisatieverzen

Romeinen 8:20-21

‘De schepping is ten prooi aan zinloosheid (…) maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.’

1 Tessalonicenzen 4:16-18

‘Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden.’

Openbaring 1:3

Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij.’

Reageer op de introductie van Hoofdstuk 9


Vraag 142. Kunnen wij iets weten over de toekomst?

Er zijn drie manieren waarop we ons met de toekomst kunnen bezighouden:

De eerste manier is via prognose en berekening. Wij doen dat in zekere zin allemaal, bijvoorbeeld wanneer we plannen maken voor een reis of een bepaalde gebeurtenis. Maar ons zicht op de toekomst is beperkt. Daarom zegt
Jakobus 4:15

De tweede manier is occultisme, openbaring door demonen, zoals waarzeggerij, horoscopen, spiritisme, astrologie en oosterse mystiek. God heeft dit verboden, maar veel mensen kiezen hier toch voor.
Deuteronomium 18:10-14
Jesaja 8:19-20

De derde manier is de weg van God, die van zuivere profetie. Dit vind je in Gods woord. We worden aangemoedigd ons hiermee bezig te houden. God wil dat we hem vragen over de toekomst en niet afgaan op wat mensen zeggen, laat staan op wat uit occulte bron komt.
Jeremia 33:3
Openbaring 1:1-3

Reageren


Vraag 143. Wat is profetie?

Profetie komt van het Griekse prophèmi, ‘vooraf zeggen, voorspellen’.
Het Hebreeuwse woord is nava, ‘tonen, presenteren, profetisch spreken, spreken in de naam van Jahwe’.
Profetie is niet allereerst de toekomst voorspellen, maar vooral ‘namens iemand spreken’.
Een profeet spreekt voor/namens God, vaak over misstanden die nú moeten worden aangepakt. Hij ziet de dingen van God en maakt die op Gods bevel aan de mensen bekend.
1 Samuël 9:9

Een profeet staat onder Gods gezag en spreekt alleen wat hem wordt opgedragen
Deuteronomium 18:18
2 Kronieken 29:25
Ezechiël 13:2-3

Echte profetie is 100% betrouwbaar. Het is dus te testen aan Gods eerdere uitspraken in zijn woord
Deuteronomium 18:21-22

In het Nieuwe Testament is profetie een van de gaven van de Geest
1 Korintiërs 14:1

De taak van de profeet was de gemeente op te bouwen, te troosten, te bemoedigen en bijzondere kennis te delen
1 Korintiërs 14:3 en 13:2

In sommige christelijke groepen komt een ‘vrome’ vorm van waarzeggerij voor. ‘Profeten’ doen in Gods naam voorspellingen over mensen en vertellen hen wat ze in de toekomst voor God zullen gaan doen.

Stel dat iemand zo’n profetie over jou had uitgesproken en dat hij dit in Gods naam had gedaan, bijvoorbeeld: ‘Jij zult een groot zendeling worden’ of ‘God zal je leider maken van een opwekking waardoor veel mensen tot geloof komen’.

Wat denk je dat zoiets met je doet?

Het is heel belangrijk om zeker te weten of het echt woorden van God zijn. Er zijn twee andere bronnen mogelijk: het vleselijke denken van de christen (met andere woorden, zijn grote duim) of demonische invloeden. In beide gevallen is het gevaarlijk. Dit soort ‘voorspellingen’ kunnen een vloek (blokkade) in iemands leven vormen waar bevrijding van nodig is.

Reageren


Vraag 144. Hoe moet je de bijbelse profetieën uitleggen?

Hierbij gelden de algemene hermeneutische principes (zie vraag 16.3).

Maar er zijn een aantal aanvullingen nodig.
1. Extra aandacht voor de taal: de namen, gebeurtenissen, gewoonten, etc. met hun associaties moeten we goed kennen. Dan pas kunnen we onderscheiden wat figuurlijk, poëtisch of symbolisch is bedoeld.
2. Ken de historische situatie waarin de profetie werd uitgesproken.
3. Ken de context van het gesprek tussen God en de profeet.
4. Profetie is vaak erg onsystematisch. Het zijn noodsignalen, oproepen, het is geen keurige cursus, waarbij alles precies op orde is.
5. We moeten het totaal aan profetische uitspraken in de bijbel naast elkaar leggen om het geheel te kunnen zien.
6. Wat is de strekking van de profetie? Is het onderwijzend of voorspellend, of lopen deze door elkaar?
7. Is de profetie voorwaardelijk of onvoorwaardelijk?
8. Is de profetie al vervuld, en zo ja hoe? Soms is een meervoudige vervulling mogelijk.
9. Uitgangspunt moet zijn de letterlijke vervulling, de meest voor de hand liggende betekenis voor de oorspronkelijke hoorders.

Kortom: de uitleg van profetie is vaak ingewikkeld.

Profetisch perspectief
Profeten doen hun uitspraken in een bepaalde historische setting. Hun voorspellingen slaan in eerste instantie op hun directe situatie. Tegelijkertijd liggen er in hun woorden vaak verwijzingen naar een verdere toekomst en soms zelfs naar de eindtijd. Wat zij als één geheel zien, blijkt in werkelijkheid soms te gaan over verschillende toekomstige gebeurtenissen, waarbij lange periodes tussen de verschillende vervullingsmomenten kunnen liggen.

Reageren


Vraag 145. Welke grote lijnen zijn er in de profetieën te onderscheiden?

De profetieën in de bijbel zijn gericht op drie verschillende tijdsperiodes:

Periode 1


Periode 2


Periode 3

Israël

wet en koningen

400 jaar

stille periode

Eerste komst van Jezus

> 2000 jaar


gemeente

Tweede komst van Jezus

Duizendjarig rijk

1. Profetieën over de geschiedenis van Israël vóór, tijdens en na de ballingschap.
Jeremia 29:1-23

2. Profetieën over de eerste komst van Jezus op deze aarde.
Micha 5:1
Handelingen 3:17-26

3. Profetieën over de tweede komst van Jezus, het herstel van Israël en de openbaring van zijn heerschappij in het Koninkrijk van God.
I Tessalonicenzen 4:13-5:11
Romeinen 11:25-27

De profetieën van de eerste twee periodes zijn letterlijk uitgekomen, die van de derde periode wachten nog op de vervulling.

Reageren


Vraag 146. Heeft de bijbel het alleen over de toekomst van Israël en de gemeente?

Het belangrijkste waar het in de bijbel over gaat is het grote heilsplan van God met Israël en de gemeente. Maar er wordt ook veel gesproken over andere volken zoals Egypte, Babel (Iran) en Assur (Irak).

Er zijn twee bijbelboeken die veel zeggen over het verloop van de wereldgeschiedenis: Daniël en Openbaring. Het boek Daniël gaat over de wereldgeschiedenis. Dit komt in drie centrale openbaringen naar voren
Daniël 2:31-45
Daniël 7:2-27
Daniël 9:24-31

Uit het eerste gedeelte blijkt
- Wij leven (nog steeds) in de tijd van de ‘koninkrijken van de heidenen’, dat wil zeggen, de periode waarin Israël tijdelijk aan de kant is gezet (zie ook Lucas 21:24).
- De ontwikkeling van deze periode is niet omhoog (steeds beter en beschaafder), maar juist omlaag en negatief.
- Het koninkrijk dat de God van de hemel zal oprichten komt tot stand zonder dat er een mensenhand aan te pas komt. Het is puur Gods werk.
- Het laatste betekent een catastrofe, een crisis die alle menselijke systemen zal verpletteren. Dan breekt Gods koninkrijk aan.

Reageren


Vraag 147. Leven alle christenen met deze toekomstverwachting?

In de vroege gemeente was de toekomstverwachting heel belangrijk
1 Tessalonicenzen 1:8-10 
Titus 2:13

De hoop van de christen heeft grote invloed op zijn levensinstelling

Hoop
Hoop betekent altijd een positief uitzien, nooit angst of onzekerheid.
Het is gericht op de gevolgen van het behoud in Christus
Kolossenzen 1:5
Titus 2:13

Soms op de eschatologische vervulling van Gods plan met de wereld
Romeinen 8:24, 12:12 en 15:13

Onze hoop is niet gebaseerd op werken, maar op de genade in Christus.
Daarom heet hij ‘onze hoop’
1 Timoteüs 1:1
Kolossenzen 1:27

Hoop geeft de christen diepe vreugde
Romeinen 5:2-3

Het is een geduldig volharden en uitzien. Het einddoel zet je in beweging in de spanning tussen het ‘nu’ en het ‘straks’. Pijnlijke kanten van dit wachten zijn als barensweeën die de komst aankondigen
Matteüs 24:8

Hoop is de motivatie voor persoonlijke reinheid
1 Johannes 3:3  
Hebreeën 12:14

Reageren


Vraag 148. Welke verschillende toekomstvisies zijn er?

Christenen denken heel verschillend over de toekomst. De verschillende standpunten hangen samen met de visie op een thema uit Openbaring, de komst van het ‘duizendjarig rijk’, ook wel genoemd ‘het millennium’.\

We zullen de twee belangrijkste visies die in de kerk voorkomen naast elkaar zetten. Het verschil ligt daarbij niet in de visie op Christus' wederkomst, maar in het tijdstip ervan ten opzichte van het duizendjarig rijk.

De eerste visie noemen we het postmillennialisme. Hierbij wordt de wederkomst van Jezus verwacht ná het duizendjarig rijk.

De tweede heet het premillennialisme, dat de wederkomst vóór het duizendjarig rijk plaatst.

We gaan niet verder in op de derde visie, het amillennialisme. Deze visie gelooft niet in de komst van een letterlijk duizendjarig rijk. Getallen die in profetieën worden genoemd zijn niet meer dan symbolen. Satan is gebonden vanaf Christus’ overwinning over de zonde aan het kruis. Vlak voor de wederkomst is er een confrontatie van de boze machten en dan zal Jezus terugkomen. De doden zullen opstaan, ieder zal worden geoordeeld en de schepping zal worden hernieuwd tot het eeuwige rijk van God. Je vindt deze visie bij veel van de reformatoren.

Alle drie de visies benadrukken de werkelijkheid van Gods huidige heerschappij in de gelovigen en in de gemeente van Christus. Alle drie de visies zien het belang van de grote onderdelen van de eschatologie zoals de wederkomst, de opstanding en het komende oordeel van God.

Reageren


Vraag 149. Wat zegt het postmillennialisme?

Veel christenen geloven dat de wederkomst van Christus plaatsvindt na een periode van toenemende wereldverbetering. Christus regeert (vanaf hemelvaart) in de hemel. Intussen krijgt het koninkrijk van God op aarde steeds meer gestalte in en door de kerk. De profetieën voor de derde periode over het herstel van Israël worden gezien als beloften die geestelijk bedoeld zijn voor de kerk. De kerk heeft dus de plaats van Israël ingenomen. Aan het einde van deze lange periode (de duizend jaar zijn niet letterlijk bedoeld) is er een korte confrontatie met de boze machten onder leiding van Satan en dan komt Christus terug. Daarna vinden de opstanding van de doden en het oordeel plaats, zoals ook de geloofsbelijdenis zegt.

Het zogenaamd ‘gemodificeerd postmillennialisme’ ziet het duizendjarig rijk niet als een aaneengesloten periode, maar als een rijk dat zich dan hier, dan daar openbaart, door alle tijden heen. Openbaring 20 slaat dan op verleden, heden en toekomst.

Een paar relativerende punten:
- Het onverwachte van Jezus’ wederkomst en het uitzien hiernaar verdwijnen naar de achtergrond.
- Het koninkrijk van Jezus zal niet aanbreken in de context van vrede en groei, maar juist in een vijandige wereld.
- Israël heeft in deze visie nauwelijks een plek.

Reageren


Vraag 150. Wat zegt het premillennialisme?

Deze visie gaat uit van de letterlijke vervulling van de nog niet-vervulde profetieën in de bijbel. Zij gaat uit van een toename van het kwaad en de verleiding in de wereld, op grond van bijvoorbeeld
Daniël 8:23-25
Matteüs 24:4-14
2 Tessalonicenzen 2:1-12
Psalm 96:13 en 98:9

Dan breekt het rijk aan dat duizend jaar zal duren
Jesaja 11:1-10
Openbaring 20:1-6

Een paar relativerende punten:
- In veel profetische gedeelten is moeilijk vast te stellen of de gegevens chronologisch zijn bedoeld. Daarom is het niet eenvoudig om de juiste volgorde en onderlinge verhoudingen te bepalen.
- Het koningschap van Jezus ís al gevestigd, zie Matteüs 28:18-20.
- Het ‘laatste der dagen’ of ‘het einde der tijden’ is begonnen op het moment van de hemelvaart.

In vraag 151 t/m 153 wordt de premillennialistische visie verder uitgewerkt, omdat deze veel teksten en details een duidelijke plaats geeft.

Reageren


Vraag 151. Welke gebeurtenissen gaan vooraf aan de tweede komst van Christus?

In de premillennialistische visie vinden twee belangrijke gebeurtenissen plaats, één met betrekking tot de gemeente en één met betrekking tot de wereld en Israël.

Voor de gemeente is de wederkomst verdeeld in twee delen
1 Korintiërs 15:51-53
1 Tessalonicenzen 4:13-17

De wereld ervaart dan een periode van verleiding en verdrukking
Matteüs 24:21
Openbaring 3:10-11

Dat geldt in het bijzonder voor het volk Israël. Voor hen breekt dan de ‘tijd van Jakobs benauwdheid’ aan
Jeremia 30:7
Daniël 12:1

Binnen de premillennialistische visie bestaan drie verschillende meningen over de opname van de gemeente. Het heeft te maken met de plaats van de grote verdrukking (het tribulationisme).

Horen wij bij Jezus en zijn gemeente, dan zullen we delen in zijn vreugde. Mensen die niet bij Jezus Christus horen staat de toorn van God en van het lam te wachten
Openbaring 6:16

Die vraag is bepalend voor onze directe toekomst én voor onze eeuwige bestemming. Het bepaalt ook of de Heer Jezus voor ons zal komen als bruidegom of als rechter.

Reageren


Vraag 152. Is het belangrijk om dit allemaal precies te weten?

God heeft ons over de eindtijd verteld omdat het dichtbij is
1 Johannes 2:18
Openbaring 1:3

Wat God vroeger nog verzegelde is nu geopenbaard. Hij wil dat we het weten
Daniël 12:4 en 9
Openbaring 22:6 en 10

Bovendien staan er heel veel profetische gegevens in de bijbel.

Als we de grote lijn weten van wat ons te wachten staat, kunnen we de wereld beter begrijpen en kunnen we de tekenen van de tijd herkennen
Lucas 21
2 Timoteüs 3:1-5
1 Tessalonicenzen 5:1-3

Dan kunnen we ook de verleidingen herkennen die op ons afkomen
Matteüs 24:24

Zicht op de eindtijd spoort ons aan tot evangelisatie
2 Korintiërs 5:10-11
Matteüs 24:14

God heeft ons een blik in de toekomst gegeven zodat wij elkaar kunnen aanmoedigen en vermanen
1 Tessalonicenzen 4:18
1 Johannes 3:3
Matteüs 24:42-46
2 Timoteüs 4:7-8
1 Korintiërs 15:58

Reageren


Vraag 153. Wat gebeurt er dan met de aarde?

De bijbel spreekt over drie periodes na de tijd waarin we nu leven:

Periode nu

1e periode

2e periode

3e periode

DE TIJD VAN GENADE

GEMEENTE

ANTICHRIST

VERLEIDING EN VERDRUKKING

KONINGSCHAP VAN
JEZUS CHRISTUS


NIEUWE HEMEL EN AARDE

In de eerste periode komt de antichrist
1 Johannes 2:18-27
1 Tessalonicenzen 5:3
Openbaring 13:7
Openbaring 16:12-16

Deze periode eindigt met wereldwijde oordelen en rampen
Openbaring 6:16-17

Dan is de wederkomst van Christus
Zacharia 14:2-4

In de tweede periode vestigt Jezus zijn koninkrijk op aarde. Vanuit Jeruzalem zal hij duizend jaar regeren
Daniël 7:13-14
Jesaja 9:5-6 en 10-12
Openbaring 20:4

Dat is de periode van het herstel van Israël, waarbij de beloften uit het Oude Testament worden vervuld
2 Samuël 7:12-16
Jesaja 9:6
Lucas 1:32

Daarna zullen de hemel en de aarde geoordeeld en gereinigd worden
2 Petrus 3:10 en 12

Misschien wordt alles wat er is door het vuur gereinigd en gelouterd. In ieder geval is duidelijk dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde geweldig zullen zijn om op te leven
Openbaring 21:1-4

Reageren


Vraag 154. Als Satans tijd beperkt is, wat merken wij vandaag dan van zijn invloed?

Satan weet dat zijn tijd kort is
1 Petrus 5:8

Daarom zal hij proberen door intimidatie, valse informatie en verleiding de wereld en vooral de christenen te vervolgen en te verleiden
2 Korintiërs 11:14

Soms is hij heel duidelijk de tegenstander, maar vaak zal hij ons op slinkse manieren proberen te misleiden en paniek veroorzaken
2 Tessalonicenzen 2:1-2
2 Timoteüs 2:18

Daarom staat in de bijbel een oproep
1 Tessalonicenzen 5:1-11
2 Petrus 1:16-19

Zicht op de toekomst van deze wereld kan christenen bang maken. Er is veel onzekerheid en de voorspelde rampen en oordelen zijn vreselijk. Deze angst kan je verwarren. Satan gebruikt deze angst om ons leven te verlammen.

Maar uiteindelijk zal God al het kwaad in de wereld overwinnen en uitroeien. Ons leven mag dus gekenmerkt worden door hoop.

Reageren


Vraag 155. Is het mogelijk dat de profetieën alleen als waarschuwing zijn bedoeld?

Sommige profetieën zijn voorwaardelijk en zullen dus niet werkelijk gebeuren als de mensen aan de voorwaarden voldoen
Leviticus 26
Deuteronomium 28

Jona’s profetie is niet vervuld, omdat het volk zich bekeerde.

Maar veel andere profetieën zijn onvoorwaardelijk. Dit betekent dat deze voorspellingen zullen uitkomen, onafhankelijk van de reactie van de mensen. Het enige punt dat onzeker is, is het tijdstip van de vervulling.
Openbaring 1:1 ‘het moet gebeuren’
Maar we mogen wel bidden
Openbaring 3:10
2 Petrus 3:8

Reageren


Vraag 156. Wat houdt de opstanding in?

De geloofsbelijdenis spreekt over ‘de opstanding der doden’. Maar de opstanding is niet in één term of gebeurtenis te vatten. In de bijbel blijken zes verschillende opstandingen voor te komen.

De opstanding van Jezus als eersteling
Lucas 24:6
1 Korintiërs 15:20-23

De (mysterieuze) opstanding van een aantal gestorven heiligen rond het sterven en opstaan van Jezus
Matteüs 27:51-53

De opstanding van de in Christus gestorven heiligen als Jezus terugkomt
1 Tessalonicenzen 4:16-17
1 Korintiërs 15:51-54

De opstanding van de oudtestamentische heiligen
Daniël 12:2

De opstanding van de martelaren van de grote verdrukking aan het begin van het duizendjarig vrederijk
Openbaring 20:4-6

De opstanding van de overige doden na het duizendjarig rijk
Openbaring 20:5
Openbaring 20:12-13

Reageren


Vraag 157. Wat houdt Gods oordeel in?

De bijbel zegt veel over een letterlijke hemel. Een ander woord is paradijs, dat komt van het Perzisch en betekent ‘hoftuinen’. Het is een symbool voor de allermooiste plek
Hebreeën 12:22-23
Openbaring 21:1-6 en 22:5
Marcus 12:25
2 Korintiërs 5:8
1 Korintiërs 15:22-23

In de hemel is dus herkenning, onze persoonlijke identiteit blijft behouden
Johannes 14:1-4                                                                         
Openbaring 4 en 5

Reageren


Vraag 158. Bestaat de hemel echt?

De bijbel zegt veel over een letterlijke hemel. Een ander woord is paradijs, dat komt van het Perzisch en betekent ‘hoftuinen’. Het is een symbool voor de allermooiste plek
Hebreeën 12:22-23
Openbaring 21:1-6 en 22:5
Marcus 12:25
2 Korintiërs 5:8
1 Korintiërs 15:22-23

In de hemel is dus herkenning, onze persoonlijke identiteit blijft behouden
Johannes 14:1-4                                                                         
Openbaring 4 en 5

Reageren


Vraag 159. Bestaat de hel echt?

De hel bestaat. Jezus heeft er duidelijke dingen over gezegd:
Lucas 12:5

Ons woord ‘hel’ is onduidelijk vergeleken met de woorden die de bijbel gebruikt. Er is nu nog niemand in de hel.

Over de gelovigen, de mensen die ‘in Christus gestorven zijn’
1 Tessalonicenzen 4:13-14                                             
Openbaring 2:7

Mensen die ‘in hun zonden gestorven zijn’, worden tot het oordeel bewaard in het dodenrijk. In het Grieks is dat hades (dodenrijk) of gehenna (‘dal van Hinnom’, de vuilnisbelt bij Jeruzalem waar het altijd stonk en brandde. Het is een plaats van voortdurend verval en afbraak.
Numeri 16:33
Lucas 16:23
Jezus noemt het in Matteüs 8:12, 22:13 en 25:30

Het is een beeld van de vreselijke eenzaamheid en afstand.

De doden blijven in deze vreselijke plaats tot het oordeel, de tweede opstanding. Dan zullen zij voor de grote witte troon verschijnen om hun eeuwige straf te ontvangen, afhankelijk van wat zij hebben gedaan. Daarna worden zij in de hel geworpen, of de ‘poel van vuur’, een plaats van eeuwige straf
Openbaring 14:10-11
Openbaring 20:13-15

De bijbel wijst de gedachte van een tweede kans af en zegt dat het oordeel voor eeuwig is. Daarom is het evangelie en de oproep tot bekering een heel serieuze zaak: kies nu en stel het niet uit
Hebreeën 2:2-3 en 4:6-7

Onder invloed van het spiritisme, hindoeïsme en de boeddhistische mystiek neemt dit denken over een ‘tweede kans’ na het sterven toe. Maar het is onbijbels
Johannes 8:24

Nu is het nog niet de tijd van oordeel
2 Korintiërs 6:2

Onze enige kans op redding ligt in het aanvaarden van Gods aanbod in Jezus Christus
Romeinen 5:8

Reageren


Vraag 160. Wat moet ik dan nu doen?

De bijbel vertelt ons veel over de eindtijd: het is een onderdeel van Gods grote heilsplan voor zijn schepping. Zijn genade is persoonlijk gericht aan ieder mens. Hij wil niets liever dan ons redden. We leven nog steeds in een periode waarin we mogen kiezen of we hem willen dienen. Maar er komt een einde aan deze periode, net zoals ons leven maar kort is
Jesaja 40:6-8
1 Johannes 2:17

Als je christen wilt worden, mag je in geloof aannemen wat God je wil geven: redding in Jezus, Gods Zoon. Je kunt dit doen door het gewoon aan Jezus te vragen.

ertel Jezus dat je hem nog niet echt kent, maar hem nu graag wilt leren kennen. Zeg hem dat je spijt hebt van je leven zonder hem en van je zonden. Vertel hem dat je de vergeving wilt aanvaarden die alleen hij kan geven. Vraag hem je de heilige Geest te geven, zodat hij je kan helpen en leiden.

Kijk voor meer informatie hierover op deze site onder het kopje ‘het evangelie’.

Een voorbeeld van zo’n gebed:
Heer Jezus,
Ik heb berouw over de dingen die ik fout heb gedaan in mijn leven.
Heer, vergeef me dat ik mijn leven zonder u heb geleefd.
Dank u dat u in mijn plaats bent gestorven, zodat ik nu vergeving kan ontvangen.
Dank u dat u mij het cadeau van het nieuwe leven door uw Geest aanbiedt. Ik wil dit geschenk graag ontvangen.
Alstublieft, kom in mijn leven door uw heilige Geest en blijf voor altijd bij mij.
Dank u Heer Jezus. Amen.

Wanneer je deze dingen aan God vraagt, belooft God dat hij zal antwoorden. Daar hoef je dus nooit meer aan te twijfelen.
Johannes 5:24
1 Johannes 5:10-13
Romeinen 10:9-10

Reageren


Oefening 26

Op weg naar heelheid in Christus

Gebruik vraag 106 om de vier gebieden van je leven onder de loep te nemen. Waarin worden je leven en je groei geblokkeerd? Neem tijd om de verschillende gebieden door te bidden.

Reageren


Oefening 27

Jezus en gebed

Door Jezus’ werk hebben wij toegang tot ‘de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden’ (Hebreeën 4:16).

Hoe ervaar jij het dat je voor Gods troon mag komen? Denk na over dit beeld en hoe het je manier van bidden en omgaan met God beïnvoedt.

Bestudeer het gebedsleven van Jezus. Zijn manier van omgaan met de Vader is een voorbeeld voor ons.

Neem als uitgangspunt voor deze studie over gebed de teksten in vraag 110 en 111. Gebruik ook Johannes 14-17. Hier wordt veel gezegd over de intieme band die wij net als Jezus met de Vader mogen hebben. Personifieer de teksten en noteer wat je kunt leren voor je eigen gebedsleven.

Reageren


Add Comment

Reageer op dit onderwerp! De webredactie plaats dan je reactie online (Je emailadres wordt uiteraard niet op de website gepubliceerd).Klik hier voor een nieuwe code.